Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://www.kancelariakajda.pl (dalej: „Strona internetowa”) oraz inne serwisy (m.in. fanpage na portalu Facebook) (dalej również jako „Usługi”) zostały Państwu udostępnione przez Bogusza Kajdę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa standardy i zasady przetwarzania ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies przyjęte przez Kancelarię.
 3. Administratorem danych osobowych jest Bogusz Kajda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Kalisz, ul. Polna, nr 20, lok. 106, posługujący się nr NIP: 5140299013, REGON 383930601 (dalej: „Kancelaria”).
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Kancelarią listownie na wyżej wskazany adres a także za pośrednictwem e-mail: biuro@kancelariakajda.pl.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

§ 2

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Poprzez Stronę internetową bądź inne serwisy Kancelaria może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Kancelarię dane mogą zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób Kancelaria może pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Kancelaria może wykorzystać w celu umożliwienia właściwego działania Strony internetowej oraz innych serwisów, identyfikacji sesji użytkownika oraz w celach statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W związku z działaniem Strony internetowej bądź innych serwisów dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Kancelarię w następujących celach i z uwzględnieniem poniżej wskazanych podstaw prawnych:
  • prowadzenia korespondencji elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej, poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji, rozwiązania sprawy, rozpoznania reklamacji na działanie serwisu internetowego, bądź przedstawienia informacji o działalności Kancelarii, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z Kancelarią drogą telefoniczną, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • umożliwienie korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na Stronie internetowej bądź innych serwisach, a także realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii. Może to obejmować informowanie o treściach i zachowaniu odpowiednich stron trzecich, takich jak, organy administracji państwowych, pracodawca, dostawca dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej, oraz organy ścigania, co może wynikać z obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii (art. 6 ust 1 lit c RODO);
  • administrowanie Stroną internetową bądź innymi serwisami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Kancelarii w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zbierania danych osobowych w związku z działalnością Kancelarii: w związku z prowadzoną działalnością Kancelaria może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • szacowania ryzyka i udoskonalanie działalności Kancelarii (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 3

Udostępnianie danych

 1. Kancelaria co do zasady nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kancelaria może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działających w imieniu Kancelarii tj. świadczącym usługi w zakresie dostarczania i utrzymania systemów oraz urządzeń informatycznych (IT), na których pracuje Kancelaria, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, kurierom, pod warunkiem zapewnienia przez tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Kancelarii.
 3. Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską

§ 4

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

§ 5

Czas przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

§ 6

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Kancelaria zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Kancelaria dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. Kancelaria zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. Kancelaria podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 7

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. W granicach przepisów prawa osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych (prawo dostępu do danych).
 2. W granicach przepisów prawa osoba, której dane są przetwarzane ma uprawnienie do dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Kancelarię swoich danych osobowych (prawo sprostowania danych osobowych).
 3. W granicach przepisów prawa osoba, której dane są przetwarzane ma uprawnienie do żądania usunięcia przetwarzanych przez Kancelarię swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane może zażądać od Kancelarii ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (prawo ograniczenia przetwarzania danych).
 5. Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane oraz w granicach przepisów prawa osoba, której dane są przetwarzane może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Kancelarię opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu. W takim wypadku Kancelaria przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (prawo sprzeciwu).
 6. W granicach przepisów prawa osoba, której dane są przetwarzane może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyła Kancelarii, oraz możliwość przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Kancelarii. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo  do przenoszenia swoich danych osobowych (prawo do przenoszenia danych).
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane ma prawo, to osoba ta ma uprawnienia do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Kancelarii. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kancelariakajda.pl.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa, osoba, której dane są przetwarzane może skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

Pliki cookies (ciasteczka)

 1. Korzystanie ze Strony internetowej bądź innych serwisów może wiązać się z koniecznością przechowywania na dysku twardym komputera lub na urządzeniu przenośnym, informacji w postaci plików cookies – tzw. „ciasteczek” (jest to niewielki plik tekstowy).
 2. Kancelaria, dostawcy usług i partnerzy handlowi mogą gromadzić niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania Strony internetowej bądź korzystania z innych serwisów. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 3. Pliki cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie, za pomocą którego użytkownik przegląda Stronę internetową bądź używa innych serwisów przez serwer obsługujący usługę. Stosowana przez użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Usługi, w trakcie korzystania z Usługi przez użytkownika, dzięki czemu serwer rozpoznaje użytkownika i zapamiętuje niektóre dane z nim związane. Pliki cookies mogą pobierać informacje (np. o uprzednio oglądanych stronach) przy każdym skorzystaniu z Usługi.
 4. Kancelaria może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Korzystając z Usług użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies w komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może kontrolować zainstalowane pliki cookies, przy czym usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania Usług. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć na stronie internetowej dostawcy danej przeglądarki.
 6. W celu monitorowania Usług, Kancelaria może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich.
 7. Strona internetowej Kancelarii zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Kancelarii, np. LinkedIn, Facebook, Goldenline (inne serwisy). W serwisach mogą obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności, z którymi użytkownik może się zapoznać bezpośrednio w tych serwisach. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się w serwisach, a które nie są własnością Kancelarii, Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

Polityka prywatności

Pobierz w pdf