Regulamin serwisu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa: zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem: https://www.kancelariakajda.pl przez Użytkowników sieci Internet.
 2. Regulamin stosuje się w odpowiednim zakresie do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Kancelarii, np. LinkedIn, Facebook, Goldenline (inne serwisy), w zakresie aktywności Kancelarii na tych stronach. Niniejszy Regulamin nie narusza aktów prawnych wprowadzonych przez administratorów innych serwisów.
 3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://www.kancelariakajda.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Serwisem internetowym oraz świadczonymi na nim usługami.

§ 2

Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Serwis internetowy – strona internetowa pod adresem  https://www.kancelariakajda.pl oraz w odpowiednim zakresie strony internetowe administrowane przez podmioty niezależne od Kancelarii (inne serwisy) w zakresie aktywności Kancelarii na tych stronach umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z udostępnionych usług;
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu internetowego;
  • Treści (content) – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) m.in. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne;
  • Administrator serwisu/Administrator danych osobowych/Kancelaria – Bogusz Kajda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Kalisz, ul. Polna, nr 20, lok. 220, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, Kalisz, ul. Górnośląska, nr 36a, 62-803, poczta Kalisz 4, skr. poczt. nr 93, posługujący się nr NIP: 5140299013, REGON 383930601;
  • Pliki cookies/ciasteczka – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze stron internetowych do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała.

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu internetowego

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Uruchomienie serwisu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie internetowym.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 5. Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu internetowego udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
  • informacje o Kancelarii;
  • informacje na temat wybranych zagadnień prawnych;
  • informacje na temat wybranych zmian w przepisach prawa;
  • informacje na temat darmowych porad prawnych świadczonych przez Kancelarię;
  • udostępnianie formularzy kontaktowych służących do kontaktów Użytkowników z Kancelarią.
 6. Administrator Serwisu nie odpowiada za brak aktualizacji informacji o których mowa w § 3 ust. 5 lit a – d Regulaminu, jak również nie gwarantuje działania formularza kontaktowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 lit. e Regulaminu. Działania wymienione w § 3 ust. 7 Regulaminu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
 7. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach, w tym dodawać kolejne usługi bez konieczności informowania o tym Użytkowników,
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie internetowym w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
 9. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych do Serwisu internetowego.
 10. Żadna część Serwisu internetowego nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio zgody Administratora Serwisu w formie dokumentowej.

§ 4

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie internetowym wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
 3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz używania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Bogusz Kajda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Kalisz, ul. Polna, nr 20, lok. 220, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, Kalisz, ul. Górnośląska, nr 36a, 62-803, poczta Kalisz 4, skr. poczt. nr 93, posługujący się nr NIP: 5140299013, REGON 383930601
 5. Administrator Serwisu zastrzega, że Serwis internetowy może używać plików cookies.

§ 5

 Reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie internetowym lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Administratora Serwisu na adres e-mail: biuro@kancelariakajda.pl.
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • dane kontaktowe w szczególności adres e-mail Użytkownika,
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 6

 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu internetowego oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu internetowego, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu internetowego. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu internetowego.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie internetowym.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii.
 4. Wszelkie spory mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.

Regulamin serwisu

Pobierz w pdf